Menu Close
实用贴士
应该不应
  • 让中大通远离带有强磁力的仪器 / 物件
  • 把中大通存放於室温下和乾净的地方
  • 使用证件保护套, 避免因弯曲而损坏你的中大通
  • 不应将中大通屈曲,摺叠
  • 不应刮花中大通卡面,尤其是芯片表面
  • 不应尝试以芯片接驳电源
  • 不应在中大通上贴上贴纸或照片。任何原因令中大通的厚度增加,或留有残馀物和尘埃於芯片上,都可能令你的中大通失效
  • 不应同时将中大通和其它智能卡(如八达通)同时放於读卡器上

Opening hours


    Mon - Thu:     08:45 - 17:30, Fri: 08:45 - 17:45

    Sat:     08:45 - 12:30 (Aug - Sep only)

    Sun and Public Holidays:     Closed

** The opening hours from 2 Sep to 6 Sep 2024 will be extended: 08:45 - 19:00 **

这将关闭于 0