Menu Close

  1. Home
  2. >
  3. 领取中大通
  4. >
  5. 中大通发证

一般须知

我怎样才能领取中大通?

你可亲身前往中大通发证中心或授权他人前往领取。详情请参阅 – 领取中大通 > 领取证件.

离职後,我可否继续持有中大通?

离职後,你必须亲身或透过部门将中大通交还至中大通发证中心,当你的毕业年期或合约年期期满後,中大通内所有的功能将即时终止,而你储存在中大通内的电子代币亦将不获退还或转让。

 

Opening hours


    Mon - Thu:     08:45 - 17:30, Fri: 08:45 - 17:45

    Sat:     08:45 - 12:30 (Aug - Sep only)

    Sun and Public Holidays:     Closed

** The opening hours from 2 Sep to 6 Sep 2024 will be extended: 08:45 - 19:00 **

这将关闭于 0